PL | EN
Badania ITT

Badania wstępne typu ITT (Initial Type Testing)

- przepuszczalność powietrza

- wodoszczelność

- odporność na obciążenie wiatrem (konstrukcje wieloskrzydłowe)

- odporność na obciążenie wiatrem (konstrukcje wieloskrzydłowe)

- nośność urządzeń zabezpieczających (na konstrukcjach posiadających okucia U i/lub UR)

- obliczenia współczynników przenikalności cieplnej: Uf i ψ (psi)

- obliczenia współczynnika przenikalności cieplnej konstrukcji : Uw

- obliczenia wartości współczynników izolacyjności akustycznej Rw (C;Ctr)

 

Kompletny zestaw ITT dla drzwi zewnętrznych

- przepuszczalność powietrza

- wodoszczelność

- odporność na obciążenie wiatrem (konstrukcje wieloskrzydłowe)

- obliczenia współczynników przenikalności cieplnej: Uf i ψ (psi)

- obliczenia współczynnika przenikalności cieplnej konstrukcji : UD

- badania akustyczne (podzlecane)

 

Kompletny zestaw ITT dla drzwi zewnętrznych dla bram

- przepuszczalność powietrza

- wodoszczelność

- odporność na obciążenie wiatrem (konstrukcje wieloskrzydłowe)

- obliczenia współczynników przenikalności cieplnej: Uf i ψ (psi)

- obliczenia współczynnika przenikalności cieplnej konstrukcji : UD

 

Wszelkie badania i obliczenia wykonywane są przez wykwalifikowany personel LTB i przy użyciu wzorcowanych urządzeń i oprogramowania, według akredytowanych metod włączając wymagania dotyczące warunków otoczenia. Wyniki badań zostają umieszczone w sprawozdaniu z badań, w formie wymaganej przez normę.

Laboratorium zaleca obecność przedstawiciela klienta podczas przeprowadzenia badań.

Wszelkie informacje o przebiegu badań i wynikach są poufne i Laboratorium nie udziela ich stronie trzeciej, poza uprawnionymi do ich kontroli organom państwowym.